ADY ENDRE pályázati felhívás a 2017–2018-as tanévre

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Program keretében) az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, és a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-17 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. (2017/2018-as tanév)

I.    Szakmai indoklás:
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.

II.    A pályázat célja:
Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

III.    A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 31.500.000 Ft, azaz harmincegymillió-ötszázezer forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére, amelyből célirányosan Erdélynek jutó rész 17.500.000 Ft.

IV.    A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája:
Az ösztöndíj mértéke 100.000 - Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2017/2018-as tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V.    Támogatási időszak:
Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2017/2018-as tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2018. március.

VI.    Várható ösztöndíjak száma:
175 ösztöndíj, amelyből 75-öt a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál az NTP-ADY-M-17 pályázat keretén belül, 100-at pedig az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács.

VII.    Pályázók köre:
A pályázatot a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, 6–12. évfolyamon tanuló kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

VIII.    A pályázat feltételei:
A pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki:

1.)    kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2016/2017-es tanévben,
b./ megyei 1–2 ., vagy országos 1–4., vagy Kárpát-medencei 1– 4., vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2016/2017-es tanévben,
c./ valamely Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2.)    szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a./ nagycsaládban él (min. 5fő); árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b./ valamelyik szülő regisztrált munkanélküli;
c./ a tanuló vagy családtag tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos;
d./ olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni. A VIII. 2) pontban rögzített szociális helyzetről az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének vagy az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

IX.    A pályázat formai követelményei:
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, 1 eredeti és 1 másolati példányban:

1. Pályázati adatlap (letölthető)
2. A 2017/2018-as tanév iskolalátogatási igazolása.
3. A 2016/2017-es tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata.
4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek (2016/17-es megyei, országos, Kárpát-medencei vagy nemzetközi verseny), vagy egyéb bizonyító dokumentumok.
5. Indokolt esetben: Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat.
6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet).
7. A pályázó tanuló szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):
munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat (pl. kajabon);
utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;
– az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
8. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat másolata; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget.
9. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának másolata (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
- nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- a pályázat során valótlan adatot közöl,
- határidőn túl kerül benyújtásra,
- nem az idei tanévre kiírt adatlapot használta,
- az adatlap kitöltése hiányos,
- kötelező mellékletek hiányoznak.

X.    A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 30. (postabélyegző dátuma). A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

XI.    A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot postai úton a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni:
•    A Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti állandó lakcímmel rendelkező tanulók pályázatait a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:
Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna
•    •    az Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Krassó-Szörény, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megyei lakhelyű tanulók pályázatait az Erdélyi Erdélyi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére:
Consiliul pentru Sprijinirea Telantelor din Transilvania
400157 Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 23–25., jud. Cluj

X.    A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje:
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és javasolt rangsorba állítását a Tanács felkérésére egy független szakmai bizottság végzi, az Erdélyi Tehetségsegítő Tanácshoz érkezett pályázatok esetében a Tanács vezetői és felkért tagjai végzik az értékelést. Javaslataikat 2017. november 15.-ig továbbítják az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek. A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik. A pályázat eredményeiről való tájékoztatás e-mail formájában, illetve postai úton valósul meg, de az eredmény megtekinthető lesz a tanács weboldalán is www.tehetsegpont.ro Várható időpont: 2018. január.

XI.    Szerződéskötés:
A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az EMET iránymutatása szerint.

XII.    A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2018. június 30. A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján. Az ösztöndíjas tanuló köteles a támogatás felhasználásáról 2018. május 15.-ig szakmai beszámolót benyújtani.

XIII.    További információk:
A pályázati csomag letölthető a pályázat kiírójának alábbi honlapjairól:
www.tehetsegpont.ro
www.simplexportal.ro/tehetseg.ro/
A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1/A szám, Kovászna megye
Telefonon: 0267-351.959
E-mailen: Rózsa Annamária: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Kolozsvár, Ploiești (Hosszú) utca 23–25., 209-es terem
Telefonon: 0746-197828, munkanapokon 10:00 és 13:00 óra között
E-mailen:
eEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

emet logo

Március 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31