Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására

1
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően
tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására
(2014/2015. tanév)
A meghirdetés dátuma: 2015. január 30.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Program keretében) az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület az NTP-ADY-M-14 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.


I. Szakmai indoklás
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.
II. A pályázat célja
Pénzbeli segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén tanulmányaikat zavartalanabbul tudják folytatni.
III. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Erdélyben: 17.500.000 Ft, azaz tizenhétmillió-ötszázezer forint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.
IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája
Az ösztöndíj mértéke 100.000,- Ft-nak megfelelő RON/fő a 2014/2015. tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik.
A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.
V. Támogatási időszak
Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2014/2015. tanévre vonatkozik.
A támogatás folyósításának várható időpontja: 2015. június 1–30.
VI. Várható ösztöndíjak száma: 175 ösztöndíj, amelyből 58 ösztöndíjat az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, 58 ösztöndíjat a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és 59 ösztöndíjat a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület adminisztrál.
VII. Pályázók köre
A pályázatot a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.
2
VIII. A pályázat feltételei
A pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki
1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2013/2014-es tanévben,
b./ megyei 1–2 ., vagy országos 1–4. vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2013/2014-es tanévben,
c./ valamely Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a./ nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b./ valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos;
c./ olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni.
A VIII. 2) pontban rögzített szociális helyzetről az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének vagy az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.
Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.
IX. A pályázat formai követelményei
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
Két eredeti és egy másolati példányban:
1. Pályázati adatlap
2. A 2014/2015-ös tanév iskolalátogatási igazolása
Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.
3. A 2013/2014-es tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata
A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.
4. Indokolt esetben: a pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek, vagy egyéb bizonyító dokumentumok három másolati példánya. (A pályázathoz az oklevelek és egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolatait szükséges benyújtani. Az eredeti okleveleket, dokumentumokat kérjük megőrizni!)
5. Indokolt esetben: Tehetségpont igazolása, ajánlása
A Tehetségpont igazolása, ajánlása részletesen mutassa be a pályázó tanuló eddigi eredményeit és mellékletei tartalmazzák a tanuló tehetségét bizonyító egyéb igazolások, dokumentumok fénymásolatait.
3
6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet)
A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak.
Egy eredeti és két másolati példányban:
7. A pályázó tanuló szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):
– munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat;
– utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;
– az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
8. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat három másolati példánya; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget. (A betegséget, fogyatékosságot nem szükséges eredeti dokumentummal igazolni, az igazoló irat három másolati példányának pályázathoz való csatolása is megfelelő.)
9. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának három másolati példánya
(14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)
A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
- nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- a pályázat során valótlan adatot közöl,
- határidőn túl kerül benyújtásra,
- az adatlap kitöltése hiányos,
- mellékletek hiányoznak.
X. A pályázat benyújtásának határideje*: 2015. február 20.
* postabélyegző dátuma
A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.
XI. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot postai úton a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni.
A Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti állandó lakcímmel rendelkező tanulók pályázatait a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:
Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna
Az összes többi, belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű tanulók pályázatait a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület alábbi postacímére kell küldeni:
Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”
400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 dec. 1989, nr. 116., jud. Cluj
4
Figyelem! A 2013/2014. tanév pályázati felhívásától eltérően a 2014/2015. felhívásra a Hargita megyei állandó lakcímmel rendelkező tanulók pályázatait a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület címére szükséges küldeni.
XII. A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és javasolt rangsorba állítását a Tanács felkérésére egy független szakmai bizottság végzi, a többiekét – a beérkezett pályázatok függvényében arányos elosztásban – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács és a Nyilas Misi Tehetségsegítő Egyesület vezetői és kuratóriumi tagjai. Javaslataikat 2015. március 15-ig továbbítják az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek.
A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik.
A pályázat eredményeiről való tájékoztatás postai úton valósul meg, várható időpontja: 2015. május.
XIII. Szerződéskötés
A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az EMET iránymutatása szerint.
XIV. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2015. június 30.
A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján.
XV. További információk
A pályázati csomag letölthető a pályázat kiíróinak alábbi honlapjairól:
www.simplexportal.ro/tehetseg.ro/
www.tehetsegpont.ro
www.nyilasmisi.ro
A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:
A Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti lakcímmel rendelkező tanulók esetében:
Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1/A szám, Kovászna megye
Telefonon: 0267-351959
E-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az összes többi, belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű tanulók esetében:
Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület
Személyesen: Kolozsvár, 1989. december 21. sugárút, 116. szám, Kolozs megye
Telefonon: 0264-531153
E-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Március 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31